Fiscaal nieuws 2015

 

Zoals te doen gebruikelijk wijzigt ook in 2015 weer het nodige in de belastingwetgeving.
Naast de aanpassingen van tarieven, tabellen en normbedragen worden er ook enkele andere veranderingen doorgevoerd. Wij beperken ons in dit overzicht tot de belangrijkste aanpassingen. 


Loonbelasting en werknemers

De grootste veranderingen doen zich in 2015 voor bij de loonbelasting en het arbeidsrecht.

De werkkostenregeling (WKR) bestaat al een tijdje, maar wordt met ingang van 1 januari verplicht voor alle werkgevers. De oude onkostenvergoedingen komen hiermee te vervallen. Overigens kunt u nog steeds een groot aandeel onkosten onbelast vergoeden. Voor reiskosten geldt bijvoorbeeld nog steeds een vrijstelling tot € 0,19 per kilometer.
Meest opvallende wijziging is de vrije ruimte, waarmee u als werkgever de mogelijkheid heeft tot 1,2% van de loonsom onbelast te vergoeden.

De wet Werk en Zekerheid zorgt voor een aantal grote wijzigingen.


1. Per 1 januari mag geen proeftijd meer worden afgesproken bij een 
 arbeidsovereenkomst met een looptijd van zes maanden of korter.

2. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer moet
 uiterlijk een maand voor de einddatum van het contract schriftelijk aan de werknemer
 worden doorgegeven of dit contract wel of niet verlengd wordt.

3. Vanaf 1 juli geldt dat tot maximaal 24 maanden contracten voor bepaalde tijd kunnen
 worden overeengekomen. Momenteel is dit 36 maanden.
 De teller begint pas weer bij 0 (maanden) als er meer dan zes maanden tussen de
 arbeidscontracten zit. Momenteel is dit 3 maanden.

4. Vanaf 1 juli moet bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst van 24 maanden of
 meer een transitievergoeding worden betaald door de werkgever.


Inkomstenbelasting

Vanaf 1 januari 2015 zijn de kosten voor levensonderhoud van kinderen niet langer aftrekbaar. Dit heeft vooral gevolgen voor de kinderalimentatie.
Het afschaffen van deze aftrekpost hangt samen met de hervorming en versobering van de kindregelingen.

Vanaf 2015 zijn er nog vier regelingen van kracht:

- de kinderbijslag;

- het kindgebonden budget;

- de combinatiekorting;

- en de kinderopvangtoeslag.

Andere regelingen (waaronder de ouderschapsverlofkorting en de alleenstaande ouder aftrek) zijn in bovenstaande regelingen opgenomen.

Vennootschapsbelasting

Voor de directeur-groot aandeelhouder (DGA) is de gebruikelijk loonregeling gewijzigd in 2015. Het criterium “soortgelijke dienstbetrekking” is veranderd in “meest vergelijkbare dienstbetrekking”. Daarnaast is de doelmatigheidsmarge verlaagd van 30% naar 25%.